Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Prawo
Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych
2.4.2014, Źródło: UZP
W dniu 28 marca br. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (...).
Powiązane dokumenty

Zmiana przepisów dotycząca osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
31.3.2014, Źródło: rcl.gov.pl
26 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku...
Powiązane dokumenty

Rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
25.3.2014, Źródło: rcl.gov.pl
19 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. poz. 266).
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
20.3.2014, Źródło: UZP
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Powiązane dokumenty

Przepisy dotyczące wywłaszczeń nie działają wstecz
19.3.2014, Źródło: www.trybunal.gov.pl
Nieruchomości skomunalizowane nie podlegają zwrotowi byłym właścicielom, jeśli samorząd przed 2004 r. zrealizował na nich inwestycję, nawet jeśli trwało to dłużej niż 10 lat – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjnego.
Powiązane dokumenty

Jak firma budowlana powinna rozliczyć koszty za zakup ubezpieczenia?
17.3.2014, Paweł Wiśniewski
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 4 marca 2014 roku orzekł, że firma budowlana nie może odliczyć od razu całego wydatku na zakup ubezpieczenia. Nie może zaliczyć bezpośrednio kosztów podatkowych polisy, która ma zagwarantować prawidłowe wykonanie kontraktu budowlanego. Należy go rozliczyć proporcjonalnie.
Powiązane dokumenty

Nowe przepisy dotyczące budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu
10.3.2014, Źródło: rcl.gov.pl
6 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 276).
Powiązane dokumenty

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną zamawiającego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
6.3.2014, Źródło: UZP
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną zamawiającego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalającego skargę na decyzję Prezesa UZP w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 30.000 zł z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określających przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
Powiązane dokumenty

Interes publiczny uzasadnia wejście na prywatną nieruchomość
5.3.2014, Paweł Wiśniewski
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że jeżeli firma wchodząc na nie swoją nieruchomość w celu realizacji inwestycji celu publicznego, a przez to doprowadzi do zmniejszenia wartości nieruchomości, to należne właścicielowi odszkodowanie powiększy się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
Powiązane dokumenty

Rozporządzenie sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej
3.3.2014, Źródło: GUNB
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 21 lutego 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. U.E. L 52 z 21.02.2014, s. 1).
Powiązane dokumenty