Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Pytanie do eksperta
Jaki jest cel wprowadzenia świadectw energetycznych
27.3.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Obowiązek sporządzania świadectw wynika z następujących celów: • promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię......
Powiązane dokumenty

Na czym polega ZSIN?
11.1.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Zintegrowany Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) to system teleinformatyczny, dzięki któremu informacje o nieruchomościach gromadzone będą w ewidencjach i rejestrach publicznych oraz udostępniane wszystkim zainteresowanym. System w założeniu twórców ma informować o zmianach w rejestrach publicznych, które są do niego włączone. Centrum będzie zawierało centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Wszystkie dane będą mogły być na bieżąco uzupełniane i aktualizowane.
Powiązane dokumenty

Co to jest ergonomia pracy?
11.1.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Ergonomia jest to interdyscyplinarna nauka, zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska, warunków pracy do autonomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka, zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonywanie przez niego pracy, przy stosunkowa niskim koszcie biologicznym. Ergonomia korekcyjna obejmuje analizę istniejących stanowisk pracy przy uwzględnieniu ich dostosowania do możliwości pracowników oraz określa zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń, poprawy wydajności pracy i jakości pracy. Ergonomia koncepcyjna natomiast określa cele do zaprojektowania narzędzi, urządzeń, maszyn czy całego obiektu aby spełniał wymagania dla optymalnego udziału pracownika w procesie pracy.
Powiązane dokumenty

Co oznacza "odrolnienie" gruntów w miastach?
20.12.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Pojęcie „odrolnienia” jest nieprecyzyjne. Użytki rolne położone w granicach administracyjnych miasta nie przestały być użytkami rolnymi (i należy płacić od nich np. odpowiedni podatek). To, że Ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast oznacza, że w przypadku przeznaczenia położonego w granicach administracyjnych miasta użytku rolnego na cele budowlane nie wymaga:
Powiązane dokumenty

Jak zabezpieczyć roszczenie wynikające z umowy o roboty budowlane?
5.12.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Kary umowne są najczęściej spotykanymi, obok odsetek za zwłokę, zabezpieczeniami zapisów umownych. Zwykle wyrażają się w formie konkretnej kwoty pieniężnej ewentualnie są określone w formie procentu sumy, na jaką opiewa umowa. Najczęściej tę drugą postać przybierają w umowach między dużymi podmiotami gospodarczymi, zawieranymi w oparciu o procedurę przetargową.
Powiązane dokumenty

Kiedy projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich?
10.11.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Zgodnie z Rozporządzeniem w przypadku obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską. Składa się ona z częoeci tekstowej i graficznej i jest sporządzana w dwóch formach: papierowej oraz dokumentu elektronicznego.
Powiązane dokumenty

W jakim terminie należy przeprowadzić kontrole stanu technicznego budynków?
3.10.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim. Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.
Powiązane dokumenty

Jakie są zadania zarządcy dróg?
28.9.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Do zarządcy drogi należy m.in.: 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 3) pełnienie funkcji inwestora; 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z pewnymi wyjątkami; 5) na bywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości; 6) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa; 7) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7; 8) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.
Powiązane dokumenty

Kiedy ponosi się opłaty za korzystanie ze środowiska?
21.9.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Według ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 3) pobór wód; 4) składowanie odpadów. Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie w/w pkt 1-4, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.
Powiązane dokumenty

Czy istnieje zakaz określania warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję?
20.8.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Obowiązek przestrzegania zasady uczciwej konkurencji przy określaniu warunków udziału w postępowaniu wynika również z art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może więc stawiać wykonawców pochodzących z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacji mniej korzystnej niż wykonawców z Polski.
Powiązane dokumenty